Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Gustaf, “Gustaf-tjänsten”, “vår tjänst” eller “tjänsten” samlar in och använder personuppgifter och data när du som konsument gör en beställning via vår e-handelsplattform. Den beskriver också dina rättigheter i förhållande till vår användning av dina personuppgifter och hur du kan utöva dem.

“Vi”, “vår”, eller “oss” syftar på Gustaf, som tillhandahålls av Brandica Aktiebolag “Brandica”, organisationsnummer 559408-3692, Möbelgatan 6, 431 33 Mölndal. För EU:s och Storbritanniens dataskyddslag är vi en personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter vi erhåller från dig, eller på annat sätt samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter är information som kan identifiera dig antingen direkt eller indirekt, och inkluderar även information om din organisation.

Personuppgifter

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig så behandlar vi personuppgifter. Det är viktigt för oss att värna om våra kunders integritet och att du som besökare på vår hemsida ska vara trygg med hur den information som du lämnar till oss hanteras och skyddas.

Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-postadress: support@gustaf.se

Avseende personuppgiftsbehandlingen ingående och fullgörande av köpeavtal behandlar vi kunders personuppgifter, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte av att ingå och fullgöra köpeavtal.

Uppgifterna om dig som kund används för att bland annat leverera din produkt, meddela dig när den är framme, kontrollera din identitet, sköta betalningar samt hantera ärenden kring reklamationer, returer och garantier.

Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet samt för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan vi inte ingå köpeavtal med dig.

Förpliktelser

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte av att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende produktsäkerhet, bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vi kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar bolaget. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för dess behandling av dina personuppgifter.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som tvistlösningsorgan; se hemsidan: www.arn.se, se e-post: arn@arn.se för mer information.

Brev skickar du till: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, (om du skickar rekommenderad post ska den adresseras till ARN och inte till en specifik handläggare).

Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan angivet eller i sista hand av allmän domstol.

Personuppgifter som vi behandlar på grund av köpeavtalet med dig som kund sparas i tre (3) år från transaktionsdatumet och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade och att vi inte har en rättlig förpliktelse att spara uppgifterna längre. Vi sparar din e-postadress för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke om att adressen används för detta ändamål.

Du som kund har rätt att av oss begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig.

Du har också rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från oss till dig själv eller till annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är förenade med vissa villkor enligt GDPR. Om vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten hos oss av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Det är Datainspektionen: www.datainspektionen.se, som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan även vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi delar dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper oss med bland annat hemsidan, marknadsföring samt frakt och betalning av beställda produkter.

Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra sig direkt mot dig och/eller att du som kund har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål.

Dessa biträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och vi har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med bolag som hanterar transporten av dina varor.