Villkor

Dessa allmänna villkor beskriver hur Gustaf, “Gustaf-tjänsten”, “vår tjänst” eller “tjänsten” ingår avtal med dig när du som konsument gör en beställning direkt via en av våra partners. Avtal ingås mellan dig och Brandica Aktiebolag, organisationsnummer 559408-3692, Möbelgatan 6, 431 33. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan.

Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Brandica detta inom 14 dagar från det att du tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Retur

Alla returer som avser ångerrätt och reklamationer aviseras per e-post till: support@gustaf.se och skickas till: Brandica Aktiebolag, Möbelgatan 6, 431 33 Mölndal. Det är du som betalar för frakten och ansvarar för varans skick, så till vida du inte kan påvisa att det är vi som har tillhandahållit en undermålig produkt eller tjänst.

Reklamation

Alla varor omfattas av sex (6) månaders garanti. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Utöver garantitiden gäller den reklamationsrätt om totalt tre (3) år som följer av konsumentköplagen.

Force majeure

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.

Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

Har omständigheten varat längre än två (2) månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023